Vedtægter - Persondatapolitik - Aalborg og Nørresundby Fritidsfiskerforening

Gå til indhold

Hoved menu:

Vedtægter - Persondatapolitik

Foreningen

 
Vedtægter for
Aalborg og Nørresundby Fritidsfiskerforening
 
 
§ 1 Navn
 
Foreningens navn er ”Aalborg og Nørresundby Fritidsfiskerforening”
 
Hjemsted er formandens adresse.
 
 
§ 2 Medlemskab
 
Foreningen er åben for alle, der kan gå ind for foreningens formålsparagraf.
 
 
§ 3 Formål
 
A    At varetage medlemmernes interesse og beskyttelse under fiskeri med delvis samme redskaber som erhvervsfiskere.
 
B    At repræsentere foreningens medlemmer overfor offentlig myndighed og gennem landsforeningen fremsætte krav om forhandlingsret i lighed med andre fiskeriorganisationer, således vi herved kan varetage medlemmernes interesse i at fiske i de danske farvande.
 
C    At samarbejde med andre organisationer i deres bestræbelser og deres indsats med forurening, overholdelse at fredningsbestemmelser, mindstemål, bevaring og ophjælpning af vore fiskebestand i danske farvande.
 
D    Foreningen har også til formål at samle motionsinteresserede medlemmer til idrætsudøvelse ved træning, stævner og eventuelt turneringer.
 
 
§ 4 Generalforsamling
 
Generalforsamlingen, der afholdes i november måned er foreningens myndighed. Indkaldelse til generalforsamling skal ske med mindst 14 dages varsel. Beslutninger træffes med almindelig stemmeflertal. Et medlems forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før.
 
 
§ 5 Bestyrelsesvalg og konstituering
 
Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 5 medlemmer, der skal vælges på den årlige generalforsamling. Formand og kasserer vælges direkte på generalforsamlingen.
 
Bestyrelsen konstituerer sig selv.
 
a)                                      Formand ulige år.
 
b)                                     Kasserer lige år.
 
c)                                      2 Bestyrelsesmedlemmer ulige år.
 
d)                                     3 Bestyrelsesmedlemmer lige år.
 
e)                                      2 Suppleanter
 
f)                                      2 revisorer, der afgår på skift.
 
g)                                     1 revisorsuppleant
 
 
§ 6 Bestyrelsesmøder
 
Beslutninger, der træffes på bestyrelsesmøderne, afgøres med almindelig stemmeflertal. Sekretæren fører under møderne en foreningsprotokol, der underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Er formanden forhindret, ledes mødet af næstformanden. Bestyrelsen kan indkalde ekspertise, vidner mm. når den finder det påkrævet.
 
 
§ 7 Dagsorden for generalforsamlingen.
 
1.                                      Valg af dirigent
 
2.                                      Valg af stemmetællere
 
3.                                      Formanden aflægger beretning.
 
4.                                      Kassereren fremlægger regnskabet.
 
5.                                      Behandling af indkomne forslag
 
6.                                      Valg af formand, henholdsvis kasserer
 
7.                                      Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisorer.
 
8.                                      Fastsættelse af kontingent.
 
9.                                      Eventuelt.
 
§ 8 Kontingent
 
Kontingentet reguleres årligt efter forbruger prisindekset  pr. 1. august.
 
Ekstraordinær kontingentet kan fastsættes på generalforsamlingen, jf. § 7, pkt. 8
 
Kontingentet betales forud for et år.
 
To måneders restance vil medføre eksklusion.
 
Ønsker et medlem udmeldelse kan det ske ved henvendelse til formand eller kasserer.
 
Indbetalt kontingent refunderes ikke.
 
 
§ 9 Regnskab og revision
 
Foreningens indtægter indsættes på postgiro eller bank. Kassererens kontante kassebeholdning fastsættes af bestyrelsen og må ikke overskride det beløb, der er nødvendig til den daglige drift. Kassereren skal føre kassebog eller lignende, der til enhver tid skal kunne forelægges de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Kassebogen skal føres ajour. Kassereren sikrer en ajourført medlemsbog eller kartotek. Regnskabsåret er fra 1. november til 31. oktober.
 
 
§ 10 Vederlag
 
Der ydes formand og kasserer vederlag til telefonudgifter mv. Generalforsamlingen fastsætter vederlagets størrelse. Der ydes bestyrelsesmedlemmer en kørselsgodtgørelse for kørsel til nødvendige møder, forhandlinger og arrangementer. Tilskuddet pr kørt kilometer følger Dansk amatørfiskerforenings regler. Almindelige bestyrelsesmøder er ikke omfattet af godtgørelsesreglerne.
 
 
§ 11 Ekstraordinær generalforsamling
 
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes når bestyrelsen finder det nødvendig, eller når mindst 1/3 af medlemmerne indsender begrundet begæring herom. I sidstnævnte tilfælde, skal generalforsamlingen afholdes senest en måned efter at begæringen er fremsat over for bestyrelsen. Indkaldelsen til generalforsamling skal indeholde de emner der er angivet som begrundelse, jf foranstående afsnit. Indkaldelse og udsendelse følger reglerne i §4
 
 
§ 12 Foreningens opløsning.
 
Foreningen kan kun opløses på en særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. For at foreningen kan opløses kræves, at mindst halvdelen af foreningens medlemmer er tilstede, og at mindst ¾ af de afgivne stemmer er for en opløsning. Såfremt der ikke er mindst halvdelen af foreningens medlemmer til stede, indkaldes til ny ekstraordinær generalforsamling. Her kan der træffes beslutning om foreningens opløsning, såfremt 3/4 af de fremmødte stemmer for. En eventuel formue skal anvendes til støtte efter disse vedtægters § 3.
 
 
§ 13 Æresmedlemmer
 
Æresmedlemmer kan udnævnes på bestyrelsens forslag.
 
Udnævnte æresmedlemmer betaler ikke kontingent.
 
…………………………………………………………………………………………………….
 
Således vedtaget på den ordinære generalforsamling i Aalborg og Nørresundby Fritidsfiskerforening ved generalforsamling, afholdt den 14. november 2018
 
 
Bestyrelse:     __________________            __________________         _____________________
 
                         Per Dencker                                   Frederik Svendsen                                   Kaj Larsen
 
                     
 
                      __________________            __________________
 
                                    Arne Nielsen                                     Erik Kvist
 
 
Dirigent:             ______________________
 
                                  Erik Kruse Kristensen
 
 
…………………………………………………………
 
 
Således justeret ved ordinær generalforsamling den 04. marts 2014
 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu